SNK Playmore ลดราคาเกมใน Play Store

SNK Playmore ลดราคาเกมในค่ายลง 50% เหลือราคาเกมละประมาณ $1.99 หรือประมาณ 60 บาทครับ รายชื่อเกมที่ลดราคาประกอบด้วย

Samurai Showdown II
Metal Slug
Metal Slug 2
Metal Slug 3
Metal Slug X
The King of Fighters '97
The King of Fighters-A 2012
Blazing Star

การลดราคาครั้งนี้มีผลถึงแค่วันที่

อ่านเพิ่มเติม